DHL

DHL valde SSC:s fönster med förhöjd säkerhet mot sprängkraft till sitt huvudkontor beläget vid Berghamravägen/E18 som dagligen trafikeras av tung trafik. Dessa fönster uppfyller kraven för såväl klass EPR1 enligt EN 13123-1 som Rapport 2000:01 (”Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer.”)

SSC har dessutom levererat dörrar, glaspartier modell Silence och systemväggar till kontorsanpassning för DHL.

Totalt har detta kontor cirka 14 000 kvm BTA och 10 000 kvm garage. Bygget färdigställdes 2004 av JM AB.

CRW_5803_nywebb

CRW_5817_nywebb

dhl 4
dhl 3