Miljö

SSC strävar efter att skydda och bevara naturen genom att aktivt medverka i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat och ekologiskt hållbart samhälle. Vår verksamhet miljöanpassas i alla led genom att minska användningen av insatsmaterial, minimera miljöbelastningen i samband med resor, minska energiförbrukning samt förbättra avfallshanteringen. Därför arbetar vi med att kontinuerligt undersöka, utveckla och följa upp vår verksamhet i syfte att minimera negativ miljöpåverkan.

 

Lika höga krav på andra som på oss själva
Som ett led i ett större och vidare miljöansvar ska vi också verka för att alla våra leverantörer av varor och tjänster undersöker sin miljöpåverkan och minimerar negativa miljöeffekter.

 

Förebyggande och direkta åtgärder och förbättringar
Kretsloppstänkande och förebyggande av miljöstörningar skall finnas i samtliga våra processer, och vi skall alltid eftersträva att överträffa de lag-, myndighets- och standardkrav som ställs på oss. Vi skall också ständigt förbättra vår verksamhet genom att lyhört följa utvecklingen på miljöområdet, ta till oss och använda nya miljövänliga produkter.

 

Alla anställda inom SSC skall:

  • I förväg tänka igenom hur deras arbete påverkar miljön.
  • Ständigt eftersträva att öka sin kunskap och förståelse för miljöfrågor.
  • Sträva efter att tillgodose kundernas miljökrav.
  • Aktivt arbeta med energibesparande åtgärder.
  • Omhänderta avfallsprodukter på ett miljövänligt sätt.
  • Aktivt och öppet samarbeta med myndigheter och konsulter inom miljöområdet.
  • Undvika material med miljörisker.

 

ISO Certifikat (PDF)
FSC Certifikat (PDF)

 

miljopolicy